allinforjan

Nie sme "retro"

Katedra žurnalistiky a nových médií FF UKF v Nitre je druhou najstaršou katedrou na Slovensku poskytujúcou univerzitné štúdium žurnalistiky. Jej zakladateľom a prvým vedúcim bol prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc. V rokoch 2004 až 2012 viedol katedru doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD. Od roku 2012 do augusta 2020 stála na čele katedry doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD. V septembri 2020 sa stala vedúcou katedry Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. Zástupkyňou vedúcej katedry je Mgr. Veronika Cillingová, PhD.

Počas svojho vývoja prešla katedra viacerými personálnymi zmenami, zmenou sídla, transformáciou študijného programu, ako aj premenou názvu. Vznikla ako Katedra žurnalistiky Fakulty humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre, neskôr sa stala Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Toto pomenovanie si niesla až do 30. 6. 2022. Od 1. 7. 2022 pôsobí pod názvom Katedra žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V súčasnosti katedra ponúka jednoodborový študijný program žurnalistika (akreditovaný bakalárskymagisterský stupeň štúdia) a v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre medziodborový študijný program žurnalistika – história (akreditovaný bakalársky stupeň štúdia). Poskytuje taktiež možnosť vykonania rigoróznej skúšky a získania titulu PhDr. Doktorandský stupeň štúdia umožňuje katedra realizovať v príbuznom odbore na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.

Štúdijný program žurnalistika

Študijný program žurnalistika umožňuje vo forme jednoodborového bakalárskeho a magisterského neučiteľského štúdia získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre novinárstvo a profesionálne uplatnenie v mediálnej oblasti. Počas štúdia získajú poslucháči v rámci ponuky študijného plánu kompletné odborné predpoklady, aby sa ako diplomované kvalifikované osobnosti mohli plnohodnotne uplatniť v redakciách tlačovín, vydavateľstiev, v televízii a rozhlase, nových médií, v oblasti PR (Public Relations), marketingu alebo v komunikačnom a tlačovom odbore v pozícii hovorcov.

Kvalitu štúdia na katedre žurnalistiky a nových médií zabezpečuje odborný vedecko-pedagogický tím teoretikov a odborníkov z praxe zaoberajúcich sa problematikou žurnalistiky, mediálnej komunikácie a masových médií. Benefitom štúdia je spolupráca katedry so zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami, najmä s Univerzitou Karlovou v Prahe a Masarykovou univerzitou v Brne. Študenti majú možnosť využiť ponuku zahraničných študijných pobytov a stáží v ČR, Poľsku či v Portugalsku.

Praktická príprava študentov

Nakoľko katedra kladie dôraz na získanie praktických novinárskych zručností rovnako ako na teoretickú prípravu, poskytuje svojim študentom možnosť využitia mediálneho centra, ktoré im v priestoroch rozhlasového a televízneho štúdia umožňuje rozvíjať svoje zručnosti. Samozrejmosťou sú každoročné exkurzie do vybraných slovenských novinárskych redakcií a televíznych či rozhlasových štúdií. Štandardnou súčasťou štúdia žurnalistiky je povinné absolvovanie redakčnej praxe vo vybranom médiu. Atraktívnou možnosťou zdokonaľovania novinárskych zručností v printovej žurnalistike je redakčná prax v časopise študentov UKF v Nitre – Občas nečas. Televíznu a rozhlasovú prax môžu študenti nadobúdať aj v mediálnom centre.

Obrazom toho, akou výhodou a prínosom je dôsledná teoretická a praktická príprava na žurnalistické povolanie, sú aj úspešní absolventi katedry žurnalistiky, na ktorých profesionálne novinárske uplatnenie je katedra právom hrdá. Viac o uplatnení študentov žurnalistiky v oblasti masmédií čítajte v článku Profil absolventa.

Doplnkové informácie