Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre

allinforjan

História katedry

Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre je druhou najstaršou katedrou na Slovensku poskytujúcou univerzitné štúdium žurnalistiky. Jej zakladateľom a prvým vedúcim bol prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc. V rokoch 2004 až 2012 viedol katedru doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD. Od roku 2012 do augustua 2020 stála na čele katedry doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD. V septembri 2020 sa stala vedúcou katedry Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. Zástupkyňou vedúcej katedry je Mgr. Veronika Cillingová, PhD.

Počas svojho vývoja prešla katedra viacerými personálnymi zmenami, zmenou sídla a transformáciou študijného programu. V súčasnosti ponúka jednoodoborový študijný program žurnalistika (akreditovaný bakalárskymagisterský stupeň štúdia) a v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre medziodborový študijný program žurnalistika – história (akreditovaný bakalársky stupeň štúdia). Ponúka taktiež možnosť vykonania rigoróznej skúšky a získania titulu PhDr. Doktorandský stupeň štúdia umožňuje katedra realizovať v príbuznom odbore na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.

Profil katedry

Odbor žurnalistika zabezpečuje vo forme jednoodborového bakalárskeho a magisterského neučiteľského štúdia získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre novinárstvo a profesionálne uplatnenie v mediálnej oblasti. Počas štúdia získajú poslucháči v rámci ponuky študijného plánu kompletné odborné predpoklady, aby sa ako diplomované kvalifikované osobnosti mohli plnohodnotne uplatniť v redakciách tlačovín, vydavateľstiev, v televízii a rozhlase, v oblasti PR (Public Relations) a marketingu alebo v komunikačnom a tlačovom odbore v pozícii hovorcov.

Kvalitu štúdia na katedre žurnalistiky zabezpečuje odborný vedecko-pedagogický tím teoretikov a odborníkov z praxe zaoberajúcich sa problematikou novinárstva, mediálnej komunikácie a masových médií. Benefitom štúdia je spolupráca katedry so zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami, najmä s Univerzitou Karlovou v Prahe a Masarykovou univerzitou v Brne. Študenti majú možnosť využiť ponuku zahraničných študijných pobytov a stáží v ČR, Poľsku či v Portugalsku.

Praktická príprava študentov

Pretože katedra kladie dôraz na získanie praktických novinárskych zručností rovnako ako na teoretickú prípravu, poskytuje svojim študentom možnosť výučby v Mediálnom centre FF UKF, ktoré im v priestoroch rozhlasového štúdia umožňuje rozvíjať svoje zručnosti. Samozrejmosťou sú každoročné exkurzie do vybraných slovenských novinárskych redakcií a televíznych či rozhlasových štúdií. Štandardnou súčasťou štúdia žurnalistiky je povinné absolvovanie redakčnej praxe vo vybranom médiu. Atraktívnou možnosťou zdokonaľovania novinárskych zručností v printovej žurnalistike je redakčná prax v časopise študentov UKF v Nitre – Občas nečas. Televíznu a rozhlasovú prax môžu študenti nadobúdať aj v Mediálnom centre FF UKF v Nitre.

Viac informácií o študijných a praktických možnostiach, zaujímavých podujatiach katedry, zahraničných mobilitách a úspechoch absolventov študujúcich na katedre žurnalistiky nájdete v článku O Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre, pre ktorý poskytol informácie dlhoročný vedúci katedry doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.

Obrazom toho, akou výhodou a prínosom je dôsledná teoretická a praktická príprava na žurnalistické povolanie, sú aj úspešní absolventi katedry žurnalistiky, na ktorých profesionálne novinárske uplatnenie je katedra právom hrdá. Viac o uplatnení študentov žurnalistiky v oblasti masmédií čítajte v článku Profil absolventa.

Doplnkové informácie