Konferencia Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti

Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti (UZMKS) je názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú niekoľko po sebe nasledujúcich rokov  zorganizovala Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre v mesiaci október.

V priestoroch ŠD UKF Nitra sa počas troch po sebe nasledujúcich rokov stretli odborníci na žurnalistickú a masmediálnu sféru komunikácie, ktorí prezentujú pred ostatnými účastníkmi, ale aj študentmi odboru žurnalistika či príbuzných odborov, výsledky svojich výskumov.

Na konferenciách sa predstavili hostia nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky či Veľkej Británie. Vystúpiť môžu v rámci štyroch konferenčných sekcií, a to mediálne právo a etika v médiách; reklama, marketing a PR; umenie v médiáchžurnalistika a masmédiá.

Výstupom z konferencií boli recenzované elektronické zborníky prezentovaných príspevkov.

Podujatia UZMKS boli úplne alebo čiastočne financované z prostriedkov Univerzitnej grantovej agentúry UKF v Nitre (UGA).

Konferencie sa konali v termínoch:

 1. Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie – 22. 10. 2014
  (Konferenciu slávnostne otvoril doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan FF UKF v Nitre pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia.)
 2. Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie II – 21. 10. 2015
  (Konferenciu slávnostne otvorila doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., prodekanka FF UKF v Nitre pre interné formy štúdia.)
 3. Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie III – 26. 10. 2016
  (Konferenciu slávnostne otvorila doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., vedúca Katedry žurnalistiky FF UKF v Nitre)

Počas 3 ročníkov konania konferencie svoje príspevky prezentovali:

 • doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2015)
 • doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave (2015)
 • doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave (2014)
 • doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2014)
 • PhDr. Jan Děkanovský, PhD., Metropolitní univerzita Praha (2014, 2015)
 • PhDr. Peter Kolenič, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2014)
 • PhDr. Mária Macková, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave (2015)
 • PhDr. Daša Nováčiková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2016)
 • Dr. Simon Smith, Ph. D., Sociologický ústav SAV (2014, 2015), Univerzita Karlova v Prahe (2016)
 • PhDr. Roman Zima, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2014)
 • Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (2014)
 • Mgr. Veronika Cillingová (rod. Veverková), PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2015)
 • Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2016)
 • Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2014, 2016)
 • Ing. Marianna Kraviarová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove (2015)
 • Mgr. Zoltán Mikeš, PhD., Goethe Uni Bratislava (2014)
 • Mgr. Viktória Norisová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2014)
 • Mgr. Eva Peknušiaková, PhD., Prešovská univerzita v Prešove (2015)
 • Mgr. Lenka Regrutová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove (2015)
 • Mgr. Viera Smoláková, PhD., Prešovská univerzita v Prešove (2015)
 • Mgr. Lenka Šafranová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove (2015)
 • Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD., Trnavská univerzita v Trnave (2015)

 • PhDr. Katarína Viktória Bratková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2015)
 • PhDr. Miroslava Pilati, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2014)
 • PhDr. Irena Tyslová, Metropolitní univerzita Praha (2015)

 • Mgr. Juraj Babic, Paneurópska vysoká škola v Bratislave (2015)
 • Mgr. Artur Bekmatov, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2014, 2016)
 • Mgr. Lenka Duchoňová, Univerzita Komenského v Bratislave (2014)
 • Mgr. Katarína Haluzová, Univerzita Komenského v Bratislave (2014)
 • Mgr. Vladimíra Hladíková, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave (2015)
 • Mgr. Lucia Lendelová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2014)
 • Mgr. Ivan Lužák, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2014)
 • Mgr. Jana Kozmonová, Univerzita Komenského v Bratislave (2014)
 • Mgr. Ján Kuciak, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2014, 2016)
 • Mgr. Emanuel Orban, Akadémia umení v Banskej Bystrici (2014, 2015)
 • Mgr. David Šebek, Univerzita Karlova v Prahe (2015, 2016)
 • Mgr. Lucia Škripcová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2015)
 • Mgr. Jana Veľasová, Prešovská univerzita v Prešove (2014, 2015)
 • Mgr. Matúš Veselý, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2016)

Fotogaléria z konferencie UZMKS 2014:
otvorenie konferencie, sekcie: žurnalistika a masmédiá; umenie v médiách; reklama, marketing a PR
foto: Mgr. Martin Kabíček

Fotogaléria z konferencie UZMKS – rok 2014:
sekcie: žurnalistika a masmédiá; mediálne právo a etika v médiách
foto: Mgr. Ján Kuciak

Fotogaléria z konferencie UZMKS II – rok 2015:
foto: Mgr. Martin Kabíček

Fotogaléria z konferencie UZMKS III – rok 2016:
foto: Mediálne centrum FF UKF v Nitre


Doplnkové informácie