Dokumenty na stiahnutie

 • Harmonogram:

Harmonogram akademického roka 2019/2020

 • Potvrdenia:

Potvrdenie o štúdiu – bakalárske (slovenský jazyk)
Potvrdenie o štúdiu – magisterské (slovenský jazyk)
Potvrdenie o štúdiu – bakalárske (anglický jazyk)
Potvrdenie o štúdiu – magisterské (anglický jazyk)
Potvrdenie – slovenský jazyk (len pre 3. roč. Mgr. štúdia)
Potvrdenie absolventské – Bc. štúdium
Potvrdenie absolventské – Mgr. štúdium
Potvrdenie absolventské – externé štúdium
Potvrdenie o absolvovaní exkurzie

 • Tlačivo na zmenu témy záverečnej práce:

Zmena témy bakalárskej práce
Zmena témy diplomovej práce

 • Splnomocnenia:

Splnomocnenie na zápis
Splnomocnenie na promócie
Súhlas študenta so spracovaním osobných údajov

 • Sprievodca štúdiom pre akad. rok 2017/2018:

Sprievodca štúdiom pre akad. rok 2017/2018 – obsahuje nasledujúce dokumenty:

Funkcionári Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (s. 9 – 11)
Harmonogram akademického roka 2016/2017 (s. 12 – 16)
Pracoviská FF UKF v Nitre (s. 17 – 46)
Manuál štúdia (s. 47 – 60)
Študijný poriadok UKF v Nitre (s. 61 – 82)
Disciplinárny poriadok FF UKF v Nitre pre študentov (s. 83 – 88)

 • Tézy na štátne magisterské skúšky

Informačná politika a žurnalistická etika
Mediálny manažment a marketingová komunikácia
Teória a prax novinárskej tvorby 

 • Tézy na rigorózne skúšky:

Tézy ku skúške z filozofie v rámci rigorózneho konania
Tézy ku skúške zo žurnalistiky v rámci rigorózneho konania

 • Vnútorné predpisy univerzity a fakulty:
  (vydané podľa § 15 a § 40 Zákona o vysokých školách)

Študijný poriadok UKF v Nitre – úplné znenie k 1. 9 2017
Štipendijný poriadok UKF v Nitre – úplné znenie k 1. 6. 2014
Disciplinárny poriadok UKF v Nitre pre študentov
Disciplinárny poriadok FF UKF v Nitre pre študentov – dostupný v dokumente Sprievodca štúdiom (s. 83 – 88)

 • Výkazy:

Výkaz o odbornej praxi

 • Zápisové listy:

Zápisový list – interné štúdium (pre akad. rok 2014/2015)
Zápisový list – externé štúdium

 • Záverečné práce:

Smernica č. 13/2020 – Smernica UKF o záverečných prácach
Príloha A – Vzor zadania záverečnej práce
Príloha B – Vzor obalu záverečnej práce
Príloha C – Vzor titulného listu záverečnej práce
Príloha D – Príklad popisu dokumentov podľa metódy citovania prvého údaja a dátumu
Príloha E – Vzor licenčnej zmluvy
Príloha F – Čestné vyhlásenie o zverejnení záverečnej práce alebo jej časti

Metodické usmernenie č. 56/2011 – Metodické usmernenie MŠ SR
Príloha č. 1 – Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
Príloha č. 2 – Licenčná zmluva o použití diela
Príloha č. 3 – Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia

 • Žiadosti:

Žiadosť štandardná

Žiadosť o opravný termín štátnych skúšok - pre opravný termín štátnych skúšok

Žiadosť o povolenie vykonať štátnu skúšku – interné a externé štúdium
Žiadosť o povolenie absolvovať študijný pobyt v zahraničí (Erasmus, stáže...)
Žiadosť o uznanie skúšok   (Postup pri podávaní žiadosti o uznávanie skúšok)
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného
Žiadosť o vydanie preukazu študenta UKF – ISIC karta

Doplnkové informácie