Obhajoba bakalárskej práce

Obhajoba bakalárskej práce je súčasťou štátnej záverečnej skúšky a jej úspešné vykonanie je (pre študentov, ktorí v AR 2018/19 opakujú štátne skúšky, aj spolu s ústnou skúškou z povinných predmetov) podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho štúdia žurnalistiky.

Obhajoba záverečnej práce sa vykonáva v jeden deň spolu so štátnou záverečnou skúškou. Obhajoba sa koná v slovenskom jazyku, je ústna (jej súčasťou je elektronická prezentácia) a má nasledujúci priebeh.

Priebeh obhajoby záverečnej práce

  • Predstavenie záverečnej práce:

Po predstavení študenta predsedom komisie dostane študent priestor na prezentáciu záverečnej práce približne v rozsahu 15 minút, a to pomocou prezentácie (Power Point resp. Prezi). Pri predstavení práce, v ktorej študent vysvetlí, aký problém riešil a ako k riešenému problému pristupoval, je dôležité zdôrazniť najmä:

  • ciele a hypotézy záverečnej práce
  • výskumné metódy, ktoré boli v práci použité
  • výsledky výskumu alebo teoretického bádania
  • vlastný prínos k riešenej problematike
  • predpokladaný prínos práce a praktickú možnosť jej využitia
  • Prezentácia posudkov:

Školiteľ a oponent záverečnej práce oboznámia komisiu so svojimi posudkami. Počas čítania posudkov študent nereaguje na jednotlivé pripomienky, otázky alebo námety k záverečnej práci. Priestor na reakciu je k dispozícii v nasledujúcej časti obhajoby.

  • Obhajoba:

Po prečítaní posudkov študent reaguje na pripomienky zmienené v posudkoch a odpovedá na otázky, ktoré mu boli v posudkoch položené. Je dôležité, aby sa študent dôsledne pripravil na obhajobu na základe posudkov, ktoré mal k dispozícii pred obhajobou a vedel primerane reagovať na otázky a pripomienky školiteľa a oponenta.

  • Diskusia:

Reakcia na pripomienky zvyčajne plynule prejde do voľnej diskusie, v ktorej študentovi môžu klásť otázky všetci prítomní členovia komisie. Študent svojimi odpoveďami prezentuje orientáciu a pohotovosť v danej problematike, prezentuje svoje odborné poznatky z oblasti, do ktorej patrí téma bakalárskej práce. Voľnou diskusiou končí verejná časť obhajoby záverečnej práce.

  • Neverejná časť obhajoby:

V rámci neverejnej časti obhajoby sa komisia uznesie na hodnotení záverečnej práce. Okrem hodnotení z posudkov prihliada aj na kvalitu prezentácie záverečnej práce. Študent sa svoje hodnotenie dozvie počas záverečného vyhodnotenia štátnej skúšky.

Doplnkové informácie