Záverečné práce

Podmienkou úspešného ukončenia 1. (Bc.) a 2. (Mgr.) stupňa vysokoškolského štúdia žurnalistiky v internej a externej forme je vypracovanie a odovzdanie záverečnej práce v stanovenom termíne letného semestra 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia.

Výber témy záverečnej práce:

Študent si vyberie tému záverečnej práce zo zoznamu tém záverečných prác zverejneného katedrou prostredníctvom AIS. Ku každej téme záverečnej práce je schválený pedagóg zaoberajúci sa danou tematikou, ktorý študenta počas písania záverečnej práce odborne usmerňuje v pozícii školiteľa záverečnej práce. Po výbere témy študent následne kontaktuje školiteľa, ktorý je pri práci uvedený, z dôvodu dohodnutia sa na ďalšom postupe.

Vo výnimočných prípadoch je akceptovanou možnosťou aj modifikácia zvolenej témy záverečnej práce, ktorú je však nevyhnutné konzultovať s príslušným školiteľom záverečnej práce a po dohode o úpravu oficiálne požiadať v termíne určenom katedrou.

Postup prihlásenia na tému záverečnej práce

Študent sa na tému záverečnej práce prihlasuje prostredníctvom AIS, nie je nutné prihlasovať sa prostredníctvom papierovej prihlášky alebo tlačiť prihlášku na tému záverečnej práce z AIS.

Vedenie katedry v AIS schváli študentovi školiteľa a určí oponenta, skontroluje úplnosť zadania práce a schváli priradenie študenta na záverečnú prácu.

Katedra odovzdá študentovi zadanie záverečnej práce podpísané vedením katedry.

Podmienky odovzdania záverečnej práce

Záverečné práce sa odosielajú na kontrolu originality prostredníctvom AiS2.

  • Odovzdanie prostredníctvom AiS2 (elektronická verzia práce):

Po vypracovaní záverečnej práce odovzdá študent záverečnú prácu v elektronickej podobe prostredníctvom AiS2.

Dokumenty platné pre vypracovanie záverečných prác

 Šablóna bakalárskej práce pre ak. rok 2019/2020

  • Šablóna obalu bakalárskej práce pre akademický rok 2019/2020 (obsahuje predformátovaný dokument vytvorený na základe informácií uvedených v smernici UKF)
  • Šablóna bakalárskej práce pre akademický rok 2019/2020 (obsahuje predformátovaný dokument vytvorený na základe informácií uvedených v smernici UKF)

 Šablóna diplomovej práce pre ak. rok 2019/2020

  • Šablóna obalu diplomovej práce pre akademický rok 2019/2020 (obsahuje predformátovaný dokument vytvorený na základe informácií uvedených v smernici UKF)
  • Šablóna diplomovej práce pre akademický rok 2019/2020 (obsahuje predformátovaný dokument vytvorený na základe informácií uvedených v smernici UKF)

Viac informácií o záverečných prácach nájdete na stránke centrálneho registra záverečných prác a na stránke univerzitnej knižnice v sekcii Záverečné práce.

Doplnkové informácie