O Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre

Profilácia katedry žurnalistiky

Profiláciou našej katedry je oblasť médií všeobecne. Na podklade dôkladných historicko-teoretických poznatkov z odboru poskytujeme študentom špecifické vzdelávanie v oblasti printových, auditívnych i audiovizuálnych médií. Zároveň u nás poslucháč získa všeobecný prehľad z odborov, ktoré so žurnalistikou úzko súvisia (psychológia, sociológia, právo, politológia, ekonomika, filozofia atď.). Disciplínami ako reč žurnalistu, autorská tvorba, hudobná dramaturgia, úvod do štúdia estetiky či mediálny ateliér súčasne rozvíjame jeho rétorické, umelecké, estetické, tvorivé, interpretačné zručností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou kvalitného novinára, redaktora, moderátora. Naším cieľom je, aby na našej katedre študenti získali čo najkomplexnejšie vzdelanie a mohli sa uplatniť v akejkoľvek mediálnej oblasti.

Štúdium žurnalistiky na FF UKF

Katedra ponúka záujemcom bakalársku, magisterskú a rigoróznu formu štúdia. Obsahová náplň odboru je minuciózne vystavaná tak, aby vyčerpávajúco obsiahla požadovanú problematiku. Zároveň flexibilne reagujeme na požiadavky kladené modernými trendmi na mediálnu oblasť. V tomto zmysle (podľa potreby) inovujeme ponuku disciplín tak, aby študent nadobudol čo najkomplexnejšie vzdelanie a po skončení štúdia mohol pracovať v akejkoľvek oblasti médií. Vysokú kvalitu štúdia zabezpečuje erudovaný vedecko-pedagogický tím teoretikov a odborníkov priamo z praxe. Jednou z našich priorít je totiž subtílne prepájanie teoretických poznatkov s praxou. Preto aj naši študenti absolvujú mnoho disciplín v rozhlasových či televíznych štúdiách, kde sa s nimi pracuje formou individuálneho prístupu pod vedením a dohľadom renomovaných praktikov.

Aktivity katedry žurnalistiky

Katedra je živým, aktívne pulzujúcim „organizmom". Podieľame sa na riešení univerzitných a mimouniverzitných projektov, venujeme sa publikačnej činnosti, naši pedagógovia chodia hosťujúco prednášať na univerzity v Čechách či Poľsku.

Okrem toho usporadúvame exkurzie do domácich a zahraničných médií, súkromných a verejnoprávnych rozhlasových a televíznych štúdií, tlačových kancelárií či redakcií vydavateľstiev, no umožnili sme študentom realizovať aj niekoľkodňové exkurzie do Bruselu  sídla významných európskych inštitúcií.

Dobrou tradíciou sa tiež stalo organizovanie odborných prednášok a diskusií s odborníkmi z mediálnej praxe, z oblasti PR alebo politickej komunikácie. Hostili sme napríklad tlačového atašé Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike Chasea Beamera alebo veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku J. E. Andrzeja Krawczyka či moderátorskú jednotku Martina „Pyca" Rauscha.

Štandardnou súčasťou aktivít našej katedry je organizovanie pracovných workshopov so známymi mediálnymi osobnosťami, napríklad s vedúcim vydania spravodajstva Markízy Petrom Celecom alebo s mediológom Pavlom Rankovom. Študenti mohli viesť diskusiu s hosťami workshopu V dotyku s médiami, ktorými boli moderátorky Stanislava Jakubíkova, Lenka Čviriková Hriadelová (obe TV JOJ) a redaktor Martin Jurčo (RTVS) alebo s hosťami workshopu Mediálne reflexie, ktorými boli moderátori Ľubomír Bajaník (RTVS), Hana Gallová, Pavol Michalka (obaja TV JOJ) a redaktor Jaroslav Krafka (TV Markíza).

Zahraničné mobility pre študentov

Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre dlhoročne spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitami. Najaktívnejšia spolupráca je rozvinutá s univerzitami v Českej republike, najmä s Univerzitou Karlovou v Prahe a Masarykovou univerzitou v Brne. Poslucháči žurnalistiky majú možnosť využívať zahraničné stáže a zahraničné študijné pobyty, vďaka ktorým si rozširujú obzory. Pre študentov žurnalistiky aktuálne ponúkame zahraničné mobility do ČR, Poľska, Francúzska, Bulharska a pripravujú sa ďalšie.

Úspechy katedry

Opäť sme si potvrdili víťazstvo v prestížnej celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero. Časopis študentov UKF v Nitre Občas nečas, ktorého redakčný tím tvoria študenti žurnalistiky, získal špeciálnu Cenu primátora mesta Zvolen, v kategórii najlepší vysokoškolský časopis získal časopis Občas nečas dvakrát po sebe chvályhodné druhé miesto. Potešila nás aj informácia, že študentka Slavomíra Gašperová sa stala víťazkou medzinárodnej súťaže Tongue Stories vyhlásenej Európskou komisiou.

Úspešní absolventi

Katedra je dnes stabilnou súčasťou FF UKF v Nitre. Má precízne vybudovaný študijný program, organizačnú štruktúru a kvalitný tím pedagógov. Každoročne sa tešíme veľkému počtu záujemcov o štúdium. Spokojnosťou nás napĺňa aj fakt, že naši absolventi (dokonca niektorí už aj počas štúdia) nachádzajú uplatnenie v prestížnych slovenských médiách (RTVS, TA3, TV Markíza atď.). Za všetkých spomenieme napríklad Braňa Tomagu, Jaroslava Krafku, Pavla Kirinoviča či Lenku Vavrinčíkovú.

Uplatnenie absolventov katedry žurnalistiky

Našou úlohou je pripraviť študenta pre mediálnu oblasť ako takú. Poslucháči si teda môžu svoj priestor nájsť v printových médiách, televízii, rozhlase, atď. Môžu sa uchádzať o posty novinárov, redaktorov, moderátorov alebo hovorcov. Záleží na každom individuálne, k čomu inklinuje a akou cestou sa vyberie.

Pre záujemcov o štúdium žurnalistiky v Nitre...

Novinárstvo v pravom zmysle slova nie je povolaním, ale poslaním. Ak má byť skutočné, musí stáť za ním čistý charakter, zmysel pre spravodlivosť, čestnosť, zodpovednosť, múdrosť. Na jednej strane je novinárstvu vlastná dravosť, asertívnosť, no nikdy nezabúda na slušnosť a empatiu. Jeho mementom je doživotné vzdelávanie, rozhľadenosť. Na konci každej správy, reportáže alebo rozhovoru by neochvejne, nepodplatiteľne mala stáť PRAVDA. Ak ste na toto pripravení, ak si uvedomujete závažnosť tejto profesie, v ktorej nejde len o prvoplánový celebritný úsmev do kamery či bulvárne klebety zo suterénu, príďte. Katedra žurnalistiky Vám poskytne všetko potrebné, aby sa z Vás mohli stať skvelí odborníci. No zachovať si „čistý štít", nepodľahnúť povrchnosti a nespreneveriť sa autenticite a pravde, bude už Vašou celoživotnou výzvou.

Informácie poskytol doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD., ktorý viedol Katedru žurnalistiky FF UKF v Nitre v období rokov 2004 – 2012.

Doplnkové informácie