Prijímacie konanie v odboroch ponúkaných katedrou žurnalistiky

Katedra žurnalistiky poskytuje záujemcom o štúdium možnosť realizovať:

1. jednoodborové neučiteľské štúdium žurnalistiky v bakalárskom a magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania v internej aj externej forme štúdia

2. v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre medziodborové neučiteľské štúdium žurnalistika – história v internej forme v bakalárskom stupni štúdia.

Uchádzači o bakalárske štúdium na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre so začiatkom štúdia v akademickom roku 2020/2021 budú prijímaní bez prijímacích skúšok.

Prijímacie konanie bakalárske štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Na bakalárske štúdium žurnalistiky a žurnalistiky s históriou sa môžu prihlásiť absolventi s úplným stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou)

Uchádzači o bakalárske štúdium nájdu dôležité informácie týkajúce sa prihlasovania na štúdium, spôsobu podávania prihlášok, vyplnenia prihlášok a termínov podávania prihlášok v článku Prihláška na Bc. štúdium.

Informácie o priebehu a kritériách hodnotenia prijímacích skúšok a o podmienkach pripustenia k prijímacím skúškam na interné bakalárske štúdium sa nachádzajú v článku Prijímacie skúšky Bc.: žurnalistika a Prijímacie skúšky Bc.: žurnalistika – história

Záujemcom o externú formu bakalárskeho štúdia žurnalistiky odporúčame obrátiť sa na PhDr. Jitku Rožňovú, PhD., ktorá je kompetentná poskytnúť uchádzačom bližšie informácie.

Prijímacie konanie  magisterské štúdium:

Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre poskytuje magisterské štúdium v jednoodborovom neučiteľskom študijnom programe žurnalistika (interná aj externá forma)

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v odbore žurnalistika je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske štúdium). Na magisterské štúdium žurnalistiky sa môžu prihlásiť absolventi bakalárskeho štúdia žurnalistiky alebo príbuzného študijného odboru, ktorí svoje bakalárske štúdium ukončili bakalárskou skúškou.

Uchádzači o magisterské štúdium žurnalistiky nájdu dôležité informácie týkajúce sa prihlasovania na štúdium, spôsobu podávania prihlášok, vyplnenia prihlášok a termínov podávania prihlášok v článku Prihláška na Mgr. štúdium.

Informácie o priebehu a kritériách hodnotenia prijímacích skúšok a o podmienkach pripustenia k prijímacím skúškam na interné aj externé magisterské štúdium sa nachádzajú v článku Prijímacie skúšky Mgr.

Prijímacie konanie  doktorandské štúdium:

Katedra žurnalistiky umožňuje záujemcom o štúdium realizovať doktorandský stupeň štúdia na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre v internej aj externej forme v študijnom odbore Masmediálne štúdiá a študijnom programe Marketingová komunikácia a reklama.

Postup prihlasovania sa na doktorandské štúdium a informácie o prihláške na doktorandské štúdium je zverejnený v článku Prihláška na PhD. štúdium.

Priebeh prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium je dostupný v článku Prijímacie skúšky PhD.

Prijímacie konanie  rigorózne štúdium:

Katedra žurnalistiky umožňuje záujemcom o štúdium realizovať rigorózne konanie v študijnom odbore žurnalistika. Na rigorózne konanie (štúdium) sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý je absolventom magisterského štúdia žurnalistiky alebo príbuzného študijného odboru.

Postup prihlasovania sa na rigorózne štúdium a informácie o prihláške na rigorózne štúdium je zverejnený v článku Prihláška na PhDr. štúdium.

Informácie o prijímacom pohovore na rigorózne konanie sa nachádzajú v článku Prijímacie skúšky PhDr.

Doplnkové informácie