Prihlasovanie sa na rigorózne štúdium žurnalistiky

Katedra žurnalistiky umožňuje záujemcom o štúdium realizovať rigorózne konanie v študijnom odbore žurnalistika. Na rigorózne konanie (štúdium) sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý je absolventom magisterského štúdia žurnalistiky alebo príbuzného študijného odboru.

Prihláška na rigorózne konanie

Prihlášku na rigorózne konanie podává uchádzač vo forme žiadosti o vykonanie rigoróznej skúšky v študijnom odbore žurnalistika prostredníctvom tlačiva Žiadosť o vykonanie rigoróznej skúšky v termíne zverejnenom fakultou.

Uchádzač o vykonanie rigoróznej skúšky má možnosť zvoliť si v žiadosti o vykonanie rigoróznej skúšky vlastnú tému rigoróznej práce na základe dohovoru s katedrou.

Prílohy prihlášky (žiadosti o vykonanie rigoróznej skúšky):

  • životopis (vlastnoručne podpísaný)
  • úradne (notárskym alebo matričným úradom) overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov

Termín podania prihlášky (žiadosti o vykonanie rigoróznej skúšky)

Spravidla do konca augusta, najneskôr však v prvý septembrový týždeň aktuálneho kalendárneho roka.

V prípade zaslania prihlášky po uvedenom termíne môže byť uchádzač pozvaný na prijímací pohovor (t. j. vstupnú konzultáciu) až v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom si uchádzač podal prihlášku.

Adresa zaslania prihlášky

Dekanát
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa
Oddelenie pre vedu a výskum
Štefánikova 67
949 74 Nitra

Poplatky spojene s rigoróznym konaním

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce:

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce (§92 ods. 11 zákona) v súlade s Vnútorným predpisom č. 18/2011 o školnom a poplatkoch je 450,00 €. Potvrdenie o zaplatení poplatku za rigorózne konanie predloží uchádzač do 30 dní od obdržania oznámenia o prijatí do evidencie uchádzačov o vykonanie rigoróznej skúšky (prijímacieho dekrétu).

Doklad o úhrade poplatku bezhotovostným prevodom (detaily bankového spojenia obdrží úspešný uchádzač v oznámení o prijatí) je potrebné zaslať na adresu totožnú s adresou, na ktorú uchádzač poslal prihlášku na rigorózne štúdium.

Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventovi magisterského štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku:

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je uchádzač povinný uhradiť do 10 dní poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventovi magisterského štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku (§92 ods. 12 zákona) v súlade s Vnútorným predpisom č. 17/2010 o školnom a poplatkoch vo výške 50,00 €.

Doplnkové informácie