Prijímacie pohovory na rigorózne štúdium

Termín konania prijímacieho pohovoru:

Prijímací pohovor sa uskutočňuje raz ročne.

Termín prijímacieho pohovoru je spravidla určený na mesiac október resp. november príslušného roka.*

Termín konania prijímacieho pohovoru bude uchádzačovi oznámený po obdržaní žiadosti o vykonanie rigoróznej skúšky (prihláška na rigorózne konanie).

*Prihlášku na rigorózne štúdium sa odporúča poslať najneskôr počas mesiacov august/september rovnakého kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočňuje najbližší prijímací pohovor.

Požiadavky k prijímaciemu pohovoru:

  • vypracovanie projektu rigoróznej práce v rozsahu cca 3 strany na tému, na ktorú sa uchádzač prihlásil v prihláške na rigorózne štúdium

Priebeh prijímacieho pohovoru

Pred vydaním stanoviska k žiadosti uchádzača o vykonanie rigoróznej skúšky pozve katedra uchádzača na vstupnú konzultáciu.

Ústny pohovor vstupná konzultácia:

Na ústnom pohovore (vstupnej konzultácii) uchádzač o vykonanie rigoróznej skúšky predloží a obháji projekt svojej rigoróznej práce.

Téma rigoróznej práce je navrhovaná uchádzačom a na vstupnej konzultácii môže byť na základe obhajovaného projektu modifikovaná.

Celkové hodnotenie uchádzača

Kvalita projektu a odborná diskusia k nemu sú podkladom k vydaniu stanoviska odborného pracoviska vo veci zaradenia alebo odmietnutia žiadateľa o zaradenie do zoznamu uchádzačov o vykonanie rigoróznej skúšky.

Na základe stanoviska odborného pracoviska dekan písomne oznámi uchádzačovi svoje rozhodnutie. Rigorózne konanie sa začína dňom rozhodnutia dekana fakulty o zaradení žiadateľa do evidencie uchádzačov o vykonanie rigoróznej skúšky.

Doplnkové informácie