Projektová činnosť pracovníkov katedry žurnalistiky:

 

Druh projektu: APVV, VEGA, KEGA
Grant: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra a Kultúrna a edukačná grantová agentúra.
Typ: Dotácia zo ŠR – MŠ SR

 

* VEGA 1/0139/19 Novodobé migrácie vo verejnej mienke, politickej diskusii a mediálnej praxi

Zodpovedný riešiteľ: Silvia Letavajová

Riešitelia: Svetozír Krno – Jaroslav Čukan - Andrea Chlebcová Hečková – Zuzana Mészárosová-Lampl - Jana Hučková – Miriam Bošelová – Viktor Ďurakov

Doba riešenia: 1/2019 – 12/2021

Cieľom projektu bolo zistiť, akým spôsobom je novodobá migrácia komunikovaná vo verejnom, mediálnom a politickom diskurze, odhaliť základné modely a princípy tvorby a zmeny postojov a správania sa vo vzťahu k tejto téme, naznačiť ich budúci vývoj a formulovať odporúčania pre prax. Výsledky výskumu prispejú k osvetleniu niektorých z konzekvencií vyplývajúcich zo súčasnej migračnej situácie.


 * KEGA 029UKF-4/2019 Rozvíjanie mediálnej a jazykovej kompetencie v medziodborovom štúdiu hospodárskej nemčiny a žurnalistiky - tvorba audio- a video-podcastov

Zodpovedný riešiteľ: Oľga Wrede

Riešitelia: Viera Chebenová - Daša Nováčiková - Marcela Antošová - Katrin Litschko

Doba riešenia: 1/2019 - 12/2021

Projekt vychádza tak z reálnych potrieb edukačnej a profesijnej praxe, ako aj potrieb nového medziodborového bakalárskeho študijného programu nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika, realizovaného na FF UKF v Nitre od akademického roka 2017/2018. Projekt je orientovaný interdisciplinárne, pretože sa na jeho riešení podieľajú odborníci pôsobiaci v oblasti jazykového vzdelávania, žurnalistiky a hospodárskej sféry. Predmetom predkladaného projektu je implementácia nových technológií do vzdelávania, konkrétne využitie podcastov ako zdroja informácií a učebného média, a taktiež samotná tvorba audio a video-podcastov v uvedenom študijnom odbore.


* APVV 17-0158 Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ: Peter Kondrla

Riešitelia: Ľubomír Hlad - Miroslav Lyko - Andrea Blaščíková - Andrea Lesková - Roman Králik - Martina Pavlíková - Michal Valčo - Eva Ďurková- Pavle Kocev

Doba riešenia: 1/2018 – 12/2020

Projekt sa prioritne orientuje na alternatívne hnutia, ktoré vychádzajú zo spirituálnej skúsenosti. Vymedzuje rozdielnosť chápania zážitku v oficiálnych a alternatívnych cirkvách. Pomocou sociologického výskumu určuje štruktúru a početnosť alternatívnych hnutí, ako aj ich vplyv na spiritualitu oficiálnych cirkví a stanovuje mieru prítomnosti tzv. implicitnej religiozity v spoločnosti. Na základe výsledkov skúmania definuje potenciálne riziká, ale aj výzvy, ktoré tieto nové trendy prinášajú.

 

* VEGA 1/0216/15 Celebrity v sociálnej reklame a ich preferencia u adolescentov

Zodpovedný riešiteľ: Eva Fandelová

Spoluriešitelia z UKF: Zuzana Bačíková – Ivana Bulanda – Milan Džupina – Dana Hodinková –Györgyi Janková – Tomáš Koprda – Andrea Lesková – Peter Mikuláš – Jitka Rožňová – Lucia Spálová – Edita Štrbová

Spoluriešitelia mimo UKF: Magdaléna Kačániová – Jana Vernarcová – Blandína Šramová

Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠVVaŠ SR – SAV

Doba riešenia: 1/2015 – 12/2017

Vedecký projekt bol zameraný na problematiku sociálnej zodpovednosti v reklame a jej pôsobenie prostredníctvom modelov na adolescentov. Zaoberal sa špecifickým typom modelov – celebritami a ich pôsobením v reklame orientovanej na sociálnu oblasť.

 

* KEGA 035UKF-4/2015 Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry – bol vyhodnotený ako excelentný

Zodpovedný riešiteľ: Györgyi Janková

Spoluriešitelia z UKF: Zuzana Bačíková – Milan Džupina – Katarína Fichnová – Zdenko Mago – Jitka Rožňová – Janka Satková – Edita Štrbová – Ivana Viteková

Spoluriešitelia mimo UKF: -

Doba riešenia: 3/2015 – 12/2016

Projekt sa orientuje na analýzu pozitívnych a negatívnych aspektov vplyvu a dopadu médií na recipientov, hľadá možnosti vplyvu digitálnych médií na deti z edukačného hľadiska, vymedzuje rolu učiteľov, rodičov a akademikov pri podnecovaní rozvoja samostatnosti, vnímania, fantázie, myslenia a sociálnych zručností a vymedzuje ideál edukácie adverfaktmi v zmysle návratu ku kalokagatii.

 

* VEGA 1/0360/14 Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi)

Zodpovedný riešiteľ: Mariana Čechová

Riešitelia: Marcela Antošová - Mária Hricková - Michaela Malíčková - Peter Oravec - Eva Pariláková - Ľubomír Plesník - Zoltán Rédey - Peter Zlatoš - Petra Baďová – Martin Boszorád

Doba riešenia: 1/2014 - 12/2016

Literárnoteoretický projekt s výraznými intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi sa na koncepčno-metodologickej platforme recepčnej poetiky, pragmatickej estetiky a existenciálnej semiotiky (Miko, Plesník, Tarasti) zameria na výskum osnovných (archetypálnych alebo všeobecnejšie platných) tematických algoritmov slovesného obrazu sveta.

 

* VEGA 1/0697/08: Slovenská literárna kritika 50. a 60. rokov dvadsiateho storočia v súradniciach spoločenského vývinu

Zodpovedný riešiteľ: Igor Hochel

Spoluriešitelia z UKF: Dušan Teplan  Eva Tučná  Vlasta Hochelová  Marcela Antošová  Jozef Brunclík  Irena Trgiňová

Doba riešenia: 1/2008  12/2010

Ambíciou je prispieť k poznávaniu povojnových dejín slovenskej literárnej kritiky. Umelecká kritika, rovnako ako sama literatúra, sa v 2. polovici 20. storočia nevyvíjala v demokratických podmienkach názorovej plurality, ale v podmienkach totality. Raz napomáhala rozvoju umeleckej spisby, plnila si svoju axiologickú funkciu, inokedy sa tá jej súčasť, ktorá vychádzala z marxisticko-leninskej teórie poznania a triedneho boja, uplatňovala pri hodnotení literárnych diel.

 

* VEGA 1/7385/20: Interpretačné profily súčasných slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Zodpovedný riešiteľ: Eva Tučná

Spoluriešitelia z UKF: Žilková, M.  Nemcová, J.  Liba, P.  Preložníková, S.  Magalová, G.  Vitézová, E.

Spoluriešitelia mimo UKF: O. Sliacky  Z. Stanislavová  B. Šimonová  Ľ. Kováčik

Doba riešenia: 1/2000  12/2002

Výber témy pre výskumný projekt je determinovaný aktuálnou požiadavkou v globálnej podobe identifikovať hodnotovo-umeleckú profiláciu tvorivej orientácie slovenských spisovateľov pre deti a mládež v novšom literárnovývinovom období. Tematické vymedzenie výskumu je motivované deficitom podobnej formy spracovania témy v súčasnom literárnovednom poznaní.

Doplnkové informácie