Magisterské štúdium žurnalistiky

Katedra žurnalistiky poskytuje záujemcom o štúdium magisterské štúdium žurnalistiky v internej a externej forme. Magisterské štúdium je 2. stupňom vysokoškolského štúdia, ktorého štandardná dĺžka predstavuje 2 roky štúdia pozostávajúce zo 4 semestrov. V prípade externej formy štúdia je štandarná dĺžka magisterského štúdia 3 roky, teda 6 semestrov.

  • Organizácia magisterského štúdia:

Štúdium v akademickom roku sa člení na zimný a letný semester a uskutočňuje sa podľa harmonogramu štúdia schváleného pred začiatkom daného akademického roka.

Počas štúdia je študent povinný absolvovať všetky povinné študijné predmety a získať predpísaný minimálny počet kreditov z povinne voliteľných a výberových predmetov. Rovnako je nevyhnutné, aby absolvoval predmety prakticky ho pripravujúce na žurnalistické povolanie, ku ktorým patrí napr. odborná redakčná prax a exkurzia.

  • Kreditový systém štúdia:

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme. Štandardná záťaž študenta magisterského študijného programu v dennej forme za celý akademický rok je 60 kreditov.

Kredity sa udeľujú za absolvovanie predmetov po splnení podmienok, ktoré na ich získanie určuje informačný list predmetu. Absolvovanie predmetu potvrdzuje vo výkaze o štúdiu a v AIS vyučujúci, pokiaľ vedenie katedry neurčí inak.

  • Udeľovanie kreditov:

Študent musí splniť podmienky na získanie kreditov za predmet ukončený priebežným hodnotením (PH) alebo absolvoval (ABS) do konca výučbového obdobia príslušného semestra.

Študent musí splniť podmienky na získanie kreditov za predmet ukončený skúškou v riadnom a v dvoch opravných termínoch do konca semestra, v ktorom si študent predmet zapísal.

  • Ukončenie magisterského štúdia:

Po získaní min. počtu 120 kreditov a splnení všetkých náležitostí určených študijným programom (absolvovaní všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných a výberových predmetov) sú študenti po riadnom ukončení 2. ročníka magisterského štúdia (študenti externej formy po ukončení 3. ročníka) pripustení k vykonaniu štátnej záverečnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.

Po úspešnom vykonaní štátnej záverečnej skúšky a obhajoby záverečnej práce získava študent akademický titul Mgr. (magister) a stáva sa absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia žurnalistiky, ktoré predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie.

Absolvent magisterského štúdia žurnalistiky alebo príbuzného študijného odboru môže na katedre žurnalistiky realizovať rigorózne konanie v študijnom odbore žurnalistika.

Absolvent magisterského štúdia žurnalistiky alebo príbuzného študijného odboru sa môže prihlásiť na doktorandský stupeň štúdia v internej aj externej forme v študijnom odbore Masmediálne štúdiá a študijnom programe Marketingová komunikácia a reklama.

Doplnkové informácie