Možnosti štúdia

Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre umožňuje štúdium jednoodborového študijného programu žurnalistika v internej a externej forme v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

V spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre umožňuje štúdium medziodborového študia programu žurnalistika - história v internej forme v bakalárskom stupni štúdia.

  • Bakalárske štúdium:

Študijný program: žurnalistika
Forma štúdia:
interná, externá
Dĺžka štúdia: 3 roky/6 semestrov – interná forma; 4 roky/8 semestrov – externá forma
Ukončenie štúdia: obhajoba bakalárskej práce
Získaný akademický titul: bakalár (Bc.)

Študijný program: žurnalistika - história
Forma štúdia: interná
Dĺžka štúdia: 3 roky/6 semestrov – interná forma
Ukončenie štúdia: obhajoba bakalárskej práce
Získaný akademický titul: bakalár (Bc.)

  • Magisterské štúdium:

Študijný program: žurnalistika
Forma štúdia:
interná, externá
Dĺžka štúdia: 2 roky/4 semestre – interná forma; 3 roky/6 semestrov – externá forma
Ukončenie štúdia: obhajoba diplomovej práce, štátna záverečná magisterská skúška
Získaný akademický titul: magister (Mgr.)

  • Doktorandské štúdium:

Doktorandské štúdium zabezpečuje katedra žurnalistiky v spolupráci s Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.

Študijný odbor: masmediálne štúdiá
Študijný program: marketingová komunikácia a reklama
Forma štúdia: interná, externá
Dĺžka štúdia: 3 roky/ 6 semestrov interná forma, 5 rokov/ 10 semestrov externá forma
Ukončenie štúdia: obhajoba projektu dizertačnej práce, dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce
Získaný vedecko-akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

  • Rigorózne štúdium:

Študijný odbor: žurnalistika
Dĺžka štúdia: 12 mesiacov
Ukončenie štúdia: obhajoba rigoróznej práce, rigorózna skúška
Získaný akademický titul: doktor filozofie (PhDr.)

Doplnkové informácie