Doktorandské štúdium

Katedra žurnalistiky umožňuje záujemcom o štúdium realizovať doktorandský stupeň štúdia na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre a to v internej aj externej forme v študijnom odbore Masmediálne štúdiá a študijnom programe Marketingová komunikácia a reklama.

Na doktorandské štúdium sa môže prihlásiť absolvent magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného študijného odboru.

Doktorandské štúdium je 3. stupňom vysokoškolského štúdia, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v internej forme predstavuje 3 roky (6 semestrov), v externej forme 4 roky (8 semestrov).

 • Organizácia doktorandského štúdia:

Povinnosti doktoranda pozostávajú zo študijnej, vedeckej, pedagogickej a skúškovej časti, ktoré sú vzájomne nezastupiteľné. Štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Absolventi študijného odboru žurnalistika realizujú počas interného doktorandského štúdia svoje vedeckovýskumné a pedagogické aktivity na katedre žurnalistiky.

Študijnú časť tvoria prednášky, semináre a individuálne štúdium odbornej literatúry. Študijná časť končí absolvovaním štátnej dizertačnej skúšky.

Vedecká časť pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.

Súčasťou doktorandského štúdia v internej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok.

Skúšková časť je vyjadrená kreditovým ohodnotením absolvovaných predmetov podľa individuálneho študijného programu (plánu) doktoranda.

 • Kreditový systém:

V internej forme doktorandského študijného programu je potrebné za celý akademický rok získať spravidla 60 kreditov a za semester 30 kreditov, doktorand v externej forme štúdia musí získať 36 kreditov za celý akademický rok.

Študent je povinný získať počas štúdia minimálne 40 kreditov za absolvovanie študijnej časti a 40 kreditov za vedeckú časť. Na úspešné ukončenie štúdia doktorandského študijného programu je potrebné získať 180 kreditov.

 • Dizertačná skúška:

Na dizertačnú skúšku sa môže interný doktorand prihlásiť po absolvovaní povinných predmetov – všeobecného základu (dejiny filozofie, cudzí jazyk, vedecká metodológia, analýza a interpretácia vedeckého textu) spravidla najneskôr do 12 mesiacov a externý doktorand najneskôr do 24 mesiacov od prijatia na štúdium.

Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu – projekt k dizertačnej práci v dvoch vyhotoveniach v rozsahu 1,5 autorských hárkov (30 strán).

Obsahom dizertačnej skúšky je obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške, ústna skúška z dvoch povinných predmetov a ústna skúka z jedného predmetu zo zoznamu povinne voliteľných predmetov.

Povinné predmety dizertačnej skúšky:

 • Metodológia a metódy výskumu marketingovej komunikácie
 • Teória manažmentu a marketingu

Povinne voliteľné predmety dizertačnej skúšky:

 • Teória vizuálnej komunikácie
 • Teória sociálnej komunikácie
 • Teória masmediálnej komunikácie
 • Dizertačná práca:

Doktorand po získaní najmenej 150 kreditov bez započítania kreditov prideľovaných za prijatie dizertačnej práce, a po odporúčaní školiteľa, môže predložiť dizertačnú prácu a požiadať o povolenie jej obhajoby. K žiadosti doktorand pripojí dizertačnú prácu v štyroch vyhotoveniach, autoreferát (cca 20 strán) (25 ks), životopis, zoznam publikačnej činnosti a výkaz o štúdiu.

Dizertačná práca má charakter pôvodnej vedeckej práce. Základná časť dizertačnej práce (bez príloh) nemá presiahnuť 11 autorských hárkov (220 strán). Dizertačná práca sa predkladá v pevnej väzbe.

 • Ukončenie doktorandského štúdia:

Podmienkou riadneho ukončenia doktorandského štúdia je vykonanie štátnej dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá patrí medzi štátne skúšky.

 • Profil absolventa doktorandského štúdia:

Cieľom doktorandského štúdia je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedecko-pedagogickú činnosť.

Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje vedecko-akademická hodnosť PhD. (philosophiae doctor).

Všetky tlačivá, žiadosti a vzory písomných prác určených pre doktorandské štúdium sú dostupné v stiahnuteľnej podobe na fakultnej web stránke v sekcii Doktorandské štúdium.

Doplnkové informácie