Profil absolventa: žurnalistika

  • Bakalárske štúdium jednoodborového študijného programu žurnalistika:

Počas bakalárskeho štúdia žurnalistiky získava absolvent kompletný prehľad z oblasti dejín slovenskej a svetovej žurnalistiky. Osvojí si tiež vybrané kapitoly zo slovenského jazyka – morfológiu, syntax, lexikológiu, frazeológiu, štylistiku a fonetiku.

Absolvent sa oboznámi s vedou o masovej komunikácii, so zásadami novinárskej práce v printových médiách a absolvuje odbornú redakčnú prax. Získava kompletný prehľad o žurnalistických žánroch a nadobudne základné poznatky z rozhlasovej a televíznej tvorby. Taktiež si rozšíri vzdelanie o doplňujúce vedomosti z rôznych oblastí – ekonomiky, filozofie, estetiky, práva, etikety, histórie či ľudských a občianskych práv.

  • Magisterské štúdium jednoodborového študijného programu žurnalistika:

Počas magisterského štúdia žurnalistiky nadobudne absolvent rozsiahle znalosti z rozhlasovej a televíznej tvorby s dôrazom na získanie praktických zručností pri výrobe rozhlasových a televíznych produktov. Oboznámi sa s tvorbou a princípmi žurnalistickej fotografie, problematikou PR (Public Relations), etiky v masmédiách, reklamy a marketingu. Absolvent si osvojí základy medzinárodných vzťahov a politickej žurnalistiky. Získava aj praktické vedomosti z oblasti tvorby filmových produktov, autorskej tvorby a verbálnej komunikácie žurnalistu.

Uplatnenie absolventa

Absolvent magisterského štúdia žurnalistiky disponujúci vyššie uvedenými teoretickými poznatkami a praktickými zručnosťami je plne pripravený pre profesionálne uplatnenie v akejkoľvek mediálnej oblasti.

Absolvent predovšetkým nadobudol odborné predpoklady, aby mohol zastávať funkciu redaktora, moderátora alebo reportéra v televízii, rozhlase, redakciách tlačovín, redakciách internetových médií, vo vydavateľstvách či v spravodajskej tlačovej agentúre.

Je kvalifikovaný aj pre uplatnenie sa v oblasti PR a marketingu, v mediálnej agentúre alebo v komunikačnom a tlačovom odbore ako hovorca.

V rámci štúdia získal absolvent aj základné skúsenosti umožňujúce mu nájsť uplatnenie v profesii fotografa, kameramana a strihača alebo pôsobiť v reklamnej agentúre v pozícii editora či copywritera. 

Doplnkové informácie