Odborná redakčná prax

Súčasťou študijného plánu bakalárskeho a magisterského štúdia žurnalistiky je povinný predmet odborná redakčná prax, ktorý slúži na získanie praktických novinárských zručností a na overenie teoretických poznatkov v praxi.

Odbornú redakčnú prax študent realizuje samostatne po dohode s konkrétnym pracoviskom (redakcia, agentúra a pod.) v dĺžke trvania 4 týždne. Po predložení dokladu o absolvovaní redakčnej praxe v podobe potvrdeného tlačiva Výkaz o odbornej praxi je študentovi udelené hodnotenie absolvoval a získava 3 kredity (2. roč. bakalárskeho externého štúdia v AR 2016/17 – 5 kreditov).

Bakalárske štúdium:

odborná redakčná prax I. (2. roč. Bc., letný semester) – 3 kredity (2. roč. externé štúdium v AR 2016/17 – 5 kreditov)

Koordinátorom pre odbornú redakčnú prax je PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

Študenti bakalárskeho štúdia absolvujú odbornú redakčnú prax (v trvaní 4 týždne) v organizácii, s ktorou sa individuálne dohodnú na absolvovaní redakčnej praxe.

Magisterské štúdium:

odborná redakčná prax (1. roč. Mgr., letný semester) – 3 kredity

Študenti magisterského štúdia absolvujú odbornú redakčnú prax (v trvaní 4 týždne) v organizácii, s ktorou sa individuálne dohodnú na absolvovaní redakčnej praxe.

Výkaz o odbornej praxi

Predmety odborná redakčná prax I. (interné bakalárske štúdium), odborná redakčná prax II (2. roč. externého bakalárskeho štúdia v AR 2016/17) a odborná redakčná prax II. (magisterské štúdium) zapisuje do AIS a výkazov na základe predloženia potvrdeného výkazu o odbornej praxi spolu s praktickými výstupmi študenta z odbornej praxe* (články, správy, nahrávky relácií a pod.) PhDr. Daša Nováčiková, PhD., a to počas konzultačných hodín. Výkaz o odbornej praxi si však študent po zápise absolvovania predmetu ponechá.

*Študent nie je povinný predkladať svoje výstupy z praxe iba v prípade, že absolvoval odbornú redakčnú prax v Mediálnom centre FF UKF v Nitre.

Potvrdený výkaz o odbornej praxi je potrebné odovzdať až s tlačivom Žiadosť o povolenie vykonať štátnu skúšku, ktoré študent odovzdáva na katedre žurnalistiky (v prípade štátnej bakalárskej skúšky ide o potvrdený Výkaz o odbornej praxi z predmetov odborná redakčná prax I., II.), (v prípade štátnej magisterskej skúšky ide o potvrdený Výkaz o odbornej praxi z predmetu odborná redakčná prax), a to na konci 3. ročníka (bakalárske štúdium) resp. na konci 2. ročníka (magisterské štúdium).

Výkaz o odbornej praxi – bakalárske štúdium:

Predmety odborná redakčná prax I. a odborná redakčná prax II. sa zapisujú na jedno spoločné tlačivo s názvom Výkaz o odbornej praxi – platí pre 2. ročník externého bakalárskeho štúdia v AR 2016/17.

Študenti 1. a 2. ročníka interného bakalárskeho štúdia a 1. ročníka externého bakalárskeho štúdia v AR 2016/17 zapisujú iba odbornú redakčnú prax I. (keďže súčasťou ich študijného plánu je iba jeden takýto predmet) na tlačivo s názvom Výkaz o odbornej praxi.

Výkaz o odbornej praxi sa neodovzdáva ihneď po absolvovaní predmetu odborná redakčná prax I. a predmetu odborná redakčná prax II., ale prikladá sa až k tlačivu Žiadosť o povolenie vykonať štátnu skúšku na konci 3. ročníka bakalárskeho štúdia.

Náhľad tlačiva Výkaz o odbornej praxi:

Doplnkové informácie