Prijímacie skúšky Bc. medziodborové štúdium

Študijný program: žurnalistika  – história (medziodborové štúdium)

Podľa § 56, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Termín prijímacieho konania na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre:
Uchádzači o štúdium programu žurnalistika – história budú prijímaní bez prijímacích skúšok.

Pri výbere uchádzačov sa budú zohľadňovať výsledky predmetov: 

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • dejepis,
  • občianska náuka (náuka o spoločnosti). 

Posudzované budú výsledky na výročných vysvedčeniach v 2. a 3. ročníku.

Predpoklady pre štúdium:

  • perfektná znalosť slovenského jazyka (slovom i písmom) minimálne na úrovni B 2;
  • výborné štylistické schopnosti;
  • záujem o tvorivú prácu so slovom v rovine verbálnej i neverbálnej;
  • znalosť slovenských a svetových dejín v rozsahu stredoškolských osnov;
  • znalosť slovenskej a svetovej literatúry;
  • znalosti z oblasti náuky o spoločnosti;
  • všeobecný vzdelanostný prehľad a vedomosti z oblasti médií, politiky, kultúry a športu na úrovni celoslovenskej i zahraničnej.

Predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium: 10

Ďalšie informácie nájdete tu:

Poď študovať k nám!
Prihláška na Bc. štúdium
Informácie pre uchádzačov

Doplnkové informácie