Bakalárske štúdium žurnalistiky

Katedra žurnalistiky poskytuje záujemcom o štúdium:

Jednoodborový študijný program: žurnalistika v internej a externej forme štúdia
Medziodborový študijný program: žurnalistika – história (v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre) v internej forme štúdia

Bakalárske štúdium je 1. stupňom vysokoškolského štúdia, ktorého štandardná dĺžka predstavuje 3 roky štúdia pozostávajúce zo 6 semestrov. V prípade externej formy štúdia štandarná dĺžka bakalárskeho štúdia 4 roky, teda 8 semestrov.

  • Organizácia bakalárskeho štúdia:

Štúdium v akademickom roku sa člení na zimný a letný semester a uskutočňuje sa podľa harmonogramu štúdia schváleného pred začiatkom daného akademického roka.

Počas štúdia je študent povinný absolvovať všetky povinné študijné predmety a získať predpísaný minimálny počet kreditov z povinne voliteľných a výberových predmetov. Rovnako je nevyhnutné, aby absolvoval predmety prakticky ho pripravujúce na žurnalistické povolanie, ku ktorým patrí napr. odborná redakčná prax.

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme. Štandardná záťaž študenta bakalárskeho študijného programu v dennej forme za celý akademický rok je 60 kreditov.

Kredity sa udeľujú za absolvovanie predmetov po splnení podmienok, ktoré na ich získanie určuje informačný list predmetu. Absolvovanie predmetu potvrdzuje vo výkaze o štúdiu a v AIS vyučujúci, pokiaľ vedenie katedry neurčí inak.

  • Udeľovanie kreditov:

Študent musí splniť podmienky na získanie kreditov za predmet ukončený priebežným hodnotením (PH) alebo absolvoval (ABS) do konca výučbového obdobia príslušného semestra.

Študent musí splniť podmienky na získanie kreditov za predmet ukončený skúškou v riadnom a v dvoch opravných termínoch do konca semestra, v ktorom si študent predmet zapísal.

  • Ukončenie bakalárskeho štúdia:

Po získaní min. počtu 180 kreditov a splnení všetkých náležitostí určených študijným programom (absolvovaní všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných a výberových predmetov) sú študenti po riadnom ukončení 3. ročníka Bc. štúdia (študenti externej formy po ukončení 4. ročníka) pripustení k vykonaniu štátnej obhajoby záverečnej práce.

Po úspešnom vykonaní štátnej záverečnej skúšky a obhajoby záverečnej práce získava študent akademický titul Bc. (bakalár) a stáva sa absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia žurnalistiky.

Absolventovi bakalárskeho štúdia programov žurnalistika, žurnalistika – história alebo príbuzného študijného odboru je v prípade záujmu o úplné vysokoškolské vzdelanie umožnené pokračovať v nadväzujúcom magisterskom stupni štúdia žurnalistiky a získať magisterský titul.

Doplnkové informácie