Rigorózne konanie

Katedra žurnalistiky a nových médií umožňuje záujemcom o štúdium realizovať rigorózne konanie v študijnom odbore žurnalistika. Na rigorózne štúdium sa môže prihlásiť absolvent magisterského štúdia žurnalistiky alebo príbuzného študijného odboru.

Rigorózne konanie pozostáva z vykonania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. 

  • Organizácia a priebeh rigorózneho konania:

Rigorózne konanie sa začína dňom rozhodnutia dekana fakulty o zaradení žiadateľa do evidencie uchádzačov o vykonanie rigoróznej skúšky. Uchádzač musí rigoróznu prácu odovzdať do 12 mesiacov od dátumu jeho prijatia do zoznamu uchádzačov o vykonanie rigoróznej skúšky.

Vykonanie rigoróznej skúšky je v zmysle zákona spoplatnené. Potvrdenie o zaplatení poplatku za rigorózne konanie predloží uchádzač do 30 dní od obdržania oznámenia o prijatí do evidencie uchádzačov o vykonanie rigoróznej skúšky.

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je uchádzač povinný do 10 dní uhradiť poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventovi magisterského štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku.

  • Rigorózna práca:

Uchádzač do 12 mesiacov od dátumu jeho prijatia do zoznamu uchádzačov o vykonanie rigoróznej skúšky vypracuje na základe samostatného štúdia rigoróznu prácu, ktorou preukáže hlbšie vedomosti v danom študijnom odbore, spôsobilosť osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopnosť získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Rigorózna práca je monotematická práca, ktorá prináša nové poznatky, resp. výsledky tvorivej aplikácie nových poznatkov v praxi alebo je to súbor vedeckých prác autora publikovaných vo vedeckých a odborných periodikách a zborníkoch doplnených komentárom.

Uchádzač predkladá rigoróznu prácu študijnému referentovi v troch exemplároch (2x v tvrdej väzbe a 1x na CD alebo inom elektronickom nosiči vo formáte PDF a Word).

  • Rigorózna skúška:

Spolu s pozvánkou na rigoróznu skúšku uchádzač obdrží posudky oponentov, tézy na rigoróznu skúšku a zoznam odporúčanej študijnej literatúry.

Rigorózna skúška pozostáva z dvoch častí. Začína sa obhajobou rigoróznej práce a bezprostredne pokračuje ústnou skúškou z určených študijných predmetov.

Súčasťou ústnej skúšky je skúška z predmetu dejiny filozofie a ústna skúška zo študijného odboru žurnalistika.

Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce.

  • Profil absolventa rigorózneho konania:

Vykonaním rigoróznej skúšky a obhajobou rigoróznej práce uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore, získal hlbšie  vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe, tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Absolventom rigorózneho štúdia sa udeľuje akademická hodnosť PhDr. (doktor filozofie).

  • Predpisy platné pre rigorózne konanie:

Informácie o rigoróznom konaní sú dostupné aj na fakultnej internetovej stránke v sekcii Rigorózne konanie.

Doplnkové informácie